NAZEV_WEBU

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro vytvoření grafického návrhu interiéru

Podnikatel: Gabriela Nováková, gadesign.cz, s místem podnikání Tyršova 1530, 289 23 Milovice,
IČ: 69031690 (dále též jen podnikatel nebo zhotovitel).

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti podnikatele Gabriela Nováková a klienta blíže specifikovaného ve 2. odstavci tohoto článku, při vypracování a realizaci návrhu interiéru bytových prostor podnikatelem Gabriela Nováková na základě objednávky klienta (dále též „dílo“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro ty klienty podnikatele Gabriely Novákové, kteří jsou: (i) fyzickými či právnickými osobami, které nejsou podnikateli, jakož i pro (ii) podnikatele, kteří si služby podnikatele Gabriela Nováková objednají nikoliv v souvislosti s jejich podnikáním (dále též jen klient či objednatel). U podnikatelů se má za to, že si předmětné služby objednávají v souvislosti se svým, podnikáním, pokud nebude v objednávce výslovně uvedeno něco jiného. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi klientem a podnikatelem týkající se úplného vytvoření grafického návrhu interiéru podnikatelem pro klienta a vztahy podnikatele a klienta s tím související.
 3. Veškeré vztahy mezi podnikatelem Gabriela Nováková – gadesign a klientem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Přednost před těmito obchodními podmínkami mají ujednání obsažená v objednávce služeb či smlouvě o dílo, uzavřené mezi klientem a podnikatelem.

II. Předmět díla

 1. Dílem se rozumí zhotovení grafického návrhu interiéru bytového prostoru, popřípadě i realizace tohoto návrhu podnikatelem Gabriela Nováková – gadesign dle parametrů sjednaných v objednávce či písemné smlouvě o dílo.
 2. Podnikatel Gabriela Nováková – gadesign nabízí zhotovení návrhu interiéru dle individuálních požadavků klienta. Klient si může s návrhem interiéru objednat též jeho realizaci, která zahrnuje dodávku veškerého vybavení pokoje a řemeslné práce (tj. smontování zařízení, barevná výmalba pokoje, tapetování, instalace osvětlení). Taková realizace bude řešena samostatnou smlouvou o dílo.

III. Cena díla

 1. Cena díla uvedená v objednávce je stanovena jako pevná a nepřekročitelná.

IV. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Klient je povinen uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 50% ceny díla do 2 dnů od uzavření objednávky (tedy od jejího podpisu poslední smluvní stranou), zbylých 50% do 2 dnů od odeslání grafického návrhu objednateli elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.
 2. V případě bezhotovostního převodu se cena za dílo považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu podnikatele Gabriela Nováková – gadesign, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí pokladní doklad.
 3. V případě, že se klient ocitne v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V. Převzetí díla, reklamace a záruční doba

 1. Dílo bude předáno zasláním grafického návrhu elektronickou poštou na mailovou adresu klienta sjednanou v objednávce.
 2. Podnikatel Gabriela Nováková – gadesign odpovídá za to, že předmět díla bude mít vlastnosti obvyklé a že bude v podstatných bodech splňovat parametry sjednané v objednávce, jinak obvyklé, jakož i že dílo nemá právní vady.
 3. Klient je oprávněn dílo nepřevzít, pokud nebude v podstatných bodech odpovídat parametrům sjednaným v objednávce.
 4. V případě prodlení klienta s převzetím díla, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s tím, že právo na náhradu škody není dotčeno.

VI. Doba k provedení díla

 1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě sjednané v objednávce, jinak v přiměřené lhůtě.
 2. Lhůta sjednaná pro provedení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy

 1. Podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude klient v prodlení s úhradou jakékoliv části ceny díla dle smlouvy (objednávky).
 2. Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy.
 3. V případě odstoupení od této smlouvy je klient povinen uhradit, není-li zákonem stanoveno jinak,  cenu díla poníženou o hodnotu dosud neprovedených prací.

VIII. Autorská práva

 1. Grafický návrh, který bude zpracován na základě objednávky, podléhá ochraně ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn realizovat tento návrh prostřednictvím třetí osoby pouze tak, aby byl výsledek realizace s tímto návrhem 100% shodný, přičemž současně je povinen zajistit, že během realizace bude zhotovitel vykonávat nad průběhem realizace autorský dozor zaměřený na dodržování autorských práv zhotovitele. Cena tohoto autorského dozoru činí paušálně 10.000,- Kč. Objednatel není oprávněn použít dílo k jakémukoliv podnikání. V případě, že dojde ze strany klienta k porušení jakékoliv povinnosti sjednané v tomto odstavci, zavazuje se klient zaplatit podnikateli Gabriela Nováková – gadesign jednorázovou smluvní pokutu ve výši poloviny ceny díla s tím, že právo na náhradu škody není dotčeno, stejně jako případná trestněprávní odpovědnost klienta.
 2. Podnikatel Gabriela Nováková – gadesignje oprávněn vykonávat veškerá práva k dílu, jakož i dílo neomezeně užít. Klient nezískává jakoukoliv výhradní licenci k dílu. Podnikatel může také např. použít fotografie díla k reklamním účelům a prezentaci své aktivity jak ve formě elektronické, tak tištěné.

IX Ochrana osobních dat

 1. Podnikatel Gabriela Nováková – gadesign zpracovává osobní údaje klientů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.
 2. Podnikatel je oprávněn vést evidenci o výkonu poradenství v oblasti interiérového designu
 3. Evidencí se rozumí písemnosti, emailové komunikace a datové soubory, které zůstávají Podnikateli pro jeho potřebu.
 4. Podnikatel zpracovává osobní údaje Klienta, je-li fyzickou osobou pro účely nabízení dalších služeb na základě oprávněného zájmu spočívajícícho v propagaci vlastních služeb, a to dobu po dobu poskytování poradenství klientovi a následně další 3 roky od podepsání Smlouvy o dílo.
 5. Osobní údaje: 

  Jména, příjmení
  Adresy trvalého bydliště
  Adresa, kde se realizuje projekt
  E-mail
  Mobil
  Bankovní účet

 6. Osobní údaje zpracovávané Podnikatelem mohou být podle pokynů Klienta předány orgánům finanční a celní správy či Českého statistického úřadu.
 7. Osoby uvedené v článku 3 mají právo vyžádat si přístup ke zpracovávaným, osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají. Mají právo na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování.
 8. Osoby uvedené v článku 3 mají právo podat proti zpracování osobních údajů Podnikatelem stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Bez pokynů Klienta není Podnikatel oprávněn k předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci.
 10. Podnikatel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 11. Podnikatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (účetní firma) zavázaly k mlčenlivosti.
 12. Souhlas může klient kdykoliv písemně odvolat na adrese info@gadesign.cz.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají  vztahů souvisejících s objednávkou návrhu interiéru. V případě, že bude klient požadovat i realizaci návrhu interiéru, tyto Všeobecné obchodní podmínky se užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi podnikatelem Gabriela Nováková – gadesign a klientem upraveny ve smlouvě o dílo individuálně.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2018.